Historik

Historik

Vallgatelogen i Vänersborg uppfördes 1884 av den då växande Goodtemplar-rörelsen i staden.

År 1879 grundades den första Goodtemplarlogen i Sverige – i Göteborg. Rörelsen hade sina rötter i USA och förkortningen IOGT Rörelsen var en reaktion på det kraftiga alkoholmissbruk som rådde i Sverige och man vann mycket snart en stor spridning över landet. 

Redan 1881 bildades den första IOGT-logen i Vänersborg, en loge som gavs namnet Trygghet. Intresset var så stort att redan i januari 1882 bildades ytterligare två loger – Garizim och Hoppets Stjärna. Nykterhetsrörelsen var vid denna tid den folkrörelse som gjorde störst omedelbar verkan på människors liv. Inte bara kampen för nykterhet som lockade utan man erbjöd även ”bildningsverksamhet” genom att skapa egna bibliotek och arrangera föreläsningar. Man drev även en rik musikverksamhet med körer och musikkårer.

År 1884 hade man genom insamlingar och donationer skapat möjlighet att uppförande av ett logehus i det nordöstra hörnet av Vallgatan och Nygatan, precis där vi befinner oss idag.

I oktober 1884 kunde det nya logehuset invigas under festliga former. Kostnaden för bygget uppgick till omkring 14 000 kronor. Summan motsvarar i dag ett värde av cirka 917 000 kronor i varor och tjänster, men hela 16,5 miljoner omräknat i arbetad tid.

Vallgatelogen fick namnet Hoppets Stjärna. Förutom logesalen rymde byggnaden lokal för bibliotek, kansli med mera. I skalden Birger Sjöbergs diktning beskrivs detta med varm ironi där logen Hoppets Stjärna omskrivs som Hoppets Sköld.

År 1936 byggdes logehuset om mot bakgården för att bygga ut för en biografsalong som fick namnet biograf Stjärnan. Biograf Stjärnan drev fram till 1984 då verksamheten lades ned. Tyvärr revs biograflokalen kort tid därefter, eftersom den var i dåligt skick.

Under åren har Vallgatelogen kommit att nyttjas av en lång rad föreningar vilka tillfälligt hyrt in sig i lokalerna för föreningsmöten, teaterverksamhet, festligheter, konserter med mera.

På grund av ett sjunkande medlemsantal tvingades IOGT-logen i Vänersborg att sälja fastigheten hösten 2020.