Par Bricoles tidiga historia

1779: Par Bricoles instiftelse

Tillkom ordenssällskapet Par Bricole av en tillfällighet? Frågan är måhända relevant då namnet Par Bricole anses vara en fransk biljardterm som betyder just av en tillfällighet.

Ordenssällskap fanns det gott om på 1700-talet i Stockholm, vissa betecknar det som rentav en ordensmani. Ordenssällskapen var av ett skiftande slag, många enbart för nöje, andra betecknade sig som mer seriösa. Att vara medlem i ett flertal ordenssällskap var mycket vanligt. Samtidigt instiftades statliga ordensväsen, exempelvis Vasa- och Serafimerorden m.fl. Ordensväsendet sanktionerades av högsta ort; Gustav lll och inte minst dennes bror, hertig Carl. Så småningom uppstod parodier som en reaktion på det eskalerande ordenslivet, ofta i form av bacchanalisk sång och spex, mästare i detta var Carl-Michael Bellman. Bellman föddes 4 februari 1740 på Söder och växte upp i ett ordnat och burget hem. Bellmans diktning och dramatiska begåvning vann tidigt uppskattning i privata kretsar. Från början med moralisk och religiös inriktning men övergick sedermera till bords- och dryckesvisor. Mot slutet av 1760-talet lade Bellman grunden till Fredmans epistlar och framförde ensam kapitel i parodierande påhittade ordenssällskap ”Bacchi orden”. Det var dock inte ett ordenssällskap utan innehöll oftast parodier på olika karaktärer i det Stockholmska nattlivet. Bellmans dramatiska framförande av dessa ”kapitel” blev alltmer populär och också alltmer ordnade i sin form, och Bellman behövde hjälp i sin enmansteater och en av de som då inträdde i Bacchi-orden var Carl Israel Hallman. Hallman var framförallt intresserad av teater och parodier, ofta tillsammans med Bellman och några fler av dåtidens ”innepersoner” i Stockholms nattliv. Allt skedde i bohemiska och lösa former i början med övergick sakteliga i mer organiserad form, och på så sätt blev man så småningom mogen för bildandet av ett ordnat ordenssällskap.

Hallman höll i november 1777, i källaren Kejsarkronan, en parentation över Gottfried Sackenhjelm, parentationen lysande framfört anses inta en betydande plats i Par Bricoles tillblivande. Sackenhjelm var en synnerligen originell person med sällskapstalanger och god ekonomi och förmåga att förvärva inflytelserika gynnare. Sackenhjelm innehade titel överdirektör vi Sjötullen och blev adlad men tog aldrig inträde i Riddarhuset. Han anses ha varit en fryntlig, skrupelfri man som intensivt deltog i nöjeslivet och var något av en ”nöjespappa” i Stockholm då han ägde utskänkningshus, biljarder, danssalonger m.fl.

Olof Kexél, född 1748, var liksom Hallman son till en Kyrkoherde, och efter studier i Uppsala inskrevs Kexél som auskultant i kommerskollegium år 1768. Han utgav som 20-åring politiska tidskrifter i hattpartiets anda. Kexél hade en bitsk och satirisk ”penna”, och levde, åtminstone understundom då inte hans ekonomiska problem satte hinder i vägen, ett glatt liv i Stockholm. Kexél hade, till skillnad mot Hallman och Bellman, ett utpräglat ordningssinne, något som kom väl till pass då dessa trenne sammanstrålade i sällskapslivet. Kexél var även sångare, dramatisk författare och hade erfarenheter från Kungliga teatern. Dessa talanger och erfarenheter gjorde honom särskilt lämplig för uppbyggnadsarbetet med bildandet av ett ordenssällskap i ”Bacchi anda” och den 15 maj 1779 igångsatte han ett kommendörskalas som räknas som Par Bricoles bildande. Att Olof Kexél, kallade till sammanträdet denna dag tros bero på att det är på Sofias namnsdag, och ansågs både vara en hyllning till visheten, Sofia, och till den dåvarande drottningen, Sofia Magdalena, Gustav III:s hustru. Men kanske valdes dagen inte endast för att hylla visheten och drottningen utan även för att hedra en av Olof Kexéls kvinnliga vänner, balettdansösen Sofie Holmstedt. Hos henne hade han enligt uppgift länge ”legat för ankar”. Olof Kexél räknas härefter som Par Bricoles grundare.

Par Bricoles tidiga historia. Hösten 1779 utkom den första ordensmatrikeln med som primus ”Förste direkturen vid Kongl. Maj:ts spektakler” A.F Barnekow som nr 2 Olof Kexél samt ytterligare trenne namn. Bellman skrevs in i första graden den 11 november 1779. Belmman blev Par Bricoles förste ordensskald och hans betydelse kan inte överskattas, hans diktning  och visor utgör än idag en av våra hörnstenar. Par Bricoles stamhus på Urvädersgränd i Stockholm har sin egen historia, här bodde Bellman under tre av sina mest produktiva år. Förmodligen betydde inte utmärkelser och grader så mycket för vare sig Bellman eller Hallman bägge var mycket bohemiska i sin livsföring. Antalet medlemmar steg snabbt och räknades till 192 i slutet av begynnelseåret. Par Bricole var efter dåtidens mått mätt ett tämligen demokratiskt sällskap, där bröder ur alla samhällsklasser umgicks fritt med varandra. Bröder strömmade till och man var snabbt uppe i över 1000 inskrivna medlemmar, dock ingick både levande och döda i ”rullan”. Enligt Kexéls handskrivna matriklar räknade man i flera år 7 grader, förutom Riddar och Guvenörsgrader. Dock omarbetades graderna och statuterna, som i sin första form var klara 1784. Under 1780-talet underhöll Bellman vid ett flertal tillfällen på Par Bricoles kalas, dock började hans hälsa att vackla under detta årtionde och så också hans ekonomiska status, och 1794 sattes han på gäldstuga. Par Bricoles bröder bekymrade därom samlade in medel men detta hjälpte föga då, närmast som en befrielse, Bellman avled den 11 februari 1795.  Förlusterna av betydande Briccolister kom i tät följd; 1796 avle Kexél, 1800 Hallman m.fl av de som var med i starten. Här kan nämnas Carl Jacob Lundström som gick bort samma år, och till hans minne präglades en medalj som fortfarande förlänas förtjänte bröder. Gustaf lll:s död 1792 innebar att det andliga livet blev kyligare och detta påverkade inte minst ordenslivet. Nescher som då var mästare, anpassade sig till denna strängare syn på nöjes- och ordenslivet vilket ledde till Par Bricoles första (och enda?) stora kris. Nya statuter arbetades fram år 1799, primus motor var bergsrådet Jonas Cederstedt som blev sällskapets förste Stormästare och kvarstannade i detta ämbete fram till sin död 1811. Ordens stadgar  ” Ordens ändamål, Namn och Ridderliga egenskaper” kvarstår oförändrade än idag.

Ett flertal publikationer finns utgivna som beskriver Briccoleriets historia.

I det moderna Par Bricole vårdar vi våra traditioner och följer de statuter och ritualer som utarbetats och försiktigt omarbetats under åren. Det finns en värme och vänskap som genomsyrar verksamheten som än idag ”lindrar lifvets besvärligheter” som det står i stadgarna. Vi hedrar sång, spex och skaldekonst, Bellmans visdiktning utgör än idag en viktig del vid våra sammankomster. Här på vår hemsida finns uppgifter om våra talanggrupper och kansli om du är intresserad av ytterligare information.

Följande loger finns idag;

Moderlogen, Stockholm bildad 1779

Göta Par Bricole bildad 1801

Vänersborgs Par Bricole bilda 1839

Borås Par Bricole bildad 1860

Malmö Par Bricole bildad 1878

Jönköping Par Bricole bildad 1879

Sundsvalls Par Bricole bildad 1985

Örebro Par Bricole bildad 2018

Länk till Bellmans samlade verk hos Bellmansällskapet: http://www.samladeverk.bellman.org/